About the CÚG
Över la CÚG
À propos du CÚG
О CÚG
Sobre o CÚG
Cos'è il CÚG
Acerca del CÚG
Mychione CÚG
Over de CÚG
Oer de CÚG


La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG; the Committee for the Use of the Talossan Language) was founded on November 14, 1983, by Robert Ben Madison (H.M. King Robert I of Talossa), creator of the language.The Committee is an independent group whose aim is to encourage the use of the Talossan language, as well as to establish rules of good style and to promote the study of Talossan literature and the production of works in Talossan. Periodically, the CÚG issues recommendations regarding matters of the language (grammar, orthography, and vocabulary).

The CÚG motto is “Estetz Talossan, Parletz Talossan” (Be Talossan, Speak Talossan).

The CÚG is a founding member organisation of The Association of Talossan Language Organisations. Detailed information about the language is available at Talossan.com, a Website maintained by the ATLO.

La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG) esteva fundada sür li 14. Noemvar dallas 1983/iv, par Róibeard Ben Donatüs (Sieu Maxhestà Róibeard I, Regeu da Talossa), el createir del glheþ.La Comità c’e’n grupa non-inscrit qissen toca c’e àð encoraxharh l’útzil, la practica, es la creaziun d’iens stil ben per el glheþ Talossan, es ocsà à promotarh l’estudia del literatür Talossan es la produziun dels travais in Talossan. Periodicmint, la CÚG emesta dals recomendaziuns regardind dals facendas glheþeascas (per exampal: la gramaica, la speliçaziun, el vocaular).

El slogan dal CÚG c’e “Estetz Talossan, Parletz Talossan.

La CÚG c’e’n organiçaziun-membra da L’Apvieniba dals Ciumisas Glheþeascas. Dal informaziun detailada sür el glheþ c’e avalaval à Talossan.com, ‘n siteu qi’st mamtenençat par la ACG.

La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG; Il Comitato per l’Uso del Linguaggio Talossano) fu fondato il 14 Novembre 1983 da Robert Ben Madison (Sua Maestà Re Roberto I, Re di Talossa), il creatore della lingua Talossana.Il Comitato è un gruppo indipendente il cui scopo è incoraggiare l’uso, la pratica e la creazione di un buono stile per la lingua Talossana, oltre che promuovere lo studio della letteratura Talossana e la produzione di opere in Talossano. Periodicamente, il CÚG rilascia raccomandazioni riguardanti la lingua (per esempio la grammatica, l’ortografia o il vocabolario).Lo slogan del CÚG è “Estetz Talossan, Parletz Talossan” (Siate Talossani, Parlate il Talossano).Il CÚG è un’organizzazione di membro fondatore di L’Associazione di Organizzazioni di Lingua Talossana. Le informazioni dettagliate della lingua sono disponibili a Talossan.com, un Sito web ha mantenuto dall’ACG.

La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG; Comité pour l’Utilisation de la langue Talossane) a été fondé le 14 novembre 1983 par Robert Ben Madison (S.M. le Roi Robert 1er de Talossa), créateur de la langue.Le Comité est un groupe indépendant dont le but est l’utilisation, la pratique et la création d’un style correct pour la langue talossane ainsi que promouvoir l’étude de la littérature talossane et la production d’ouvrages en Talossan. Périodiquement, le CÚG émet des recommandations en ce qui concerne la langue (grammaire, orthographe et vocabulaire).

Le Slogan du CÚG est : « Estetz Talossan, Parletz Talossan » (Soyez Talossan, Parlez Talossan).

Le CÚG est une organisation de membre fondateur de L’Association d’Organisations de Langue Talossane. Les informations détaillées de la langue sont disponibles à Talossan.com, un site Web a maintenu par l’AOLT.

La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG; Comitê para o uso da Língua Talossana) foi fundado em 14 de Novembro de 1983, por Robert Ben Madison (S.M. Rei Roberto I de Talossa), criador da língua.O Comitê é um grupo independente cujo objetivo é encorajar o uso, a prática e a criação de um bom estilo literário para a Língua Talossana, bem como promover o estudo da Literatura Talossana e a produção de trabalhos científicos em Talossano. Periodicamente o CÚG publica recomendações a respeito de questões envolvendo a língua (gramática, ortografia, e vocabulário).

O lema do CÚG é: “Estetz Talossan, Parletz Talossan” (Seja Talossano, Fale Talossano).

O CÚG é uma das organizações fundadoras da Associação das Organizações da Língua Talossana. Informações detalhadas sobre a língua encontram-se disponíveis em Talossan.com, uma página Web mantida pela AOLT.

Ôëàã Êîìèòåòà La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG; ??????? ?? ????????????? ?????) ??? ??????? 14 ?????? 1983 ???? ???????? ????? ????????? (??? ?????????? ?????? ??????? ?????? ??????), ?????????? ?????.??????? – ??? ??????????? ??????, ??? ???? – ???????????? ? ???????? ?????????????, ???????? ? ???????? ???????? ????? ?????????? ?????, ? ????? ?????????? ???????? ????????? ?????????? ? ???????? ???????? ????? ?? ???? ?????. ???????????? CÚG ?????? ???????????? ?????????? ????????? ???????? ?????, ????? ??? ??????????, ?????????? ? ???????.

????? CÚG – “Estetz Talossan, Parletz Talossan”  (???? ?????????, ?????? ??-????????).

CÚG – ???????????-?????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????. ????????? ?????????? ? ????? ???????? ?? ????? talossan.com, ??????????????? ???????????.

La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG – el comité para el uso del idioma talosano) fue fundado el 14 de noviembre de 1983 por Robert Ben Madison (su majestad el rey Roberto I de Talosa), el cual es el creador del idioma.El comité es un grupo independiente cuyo propósito es promover el uso del idioma talosano así como también establecer reglas gramaticales y promover el estudio de la literatura talosana y la creación de obras talosanas. Periódicamente, el CÚG distribuye recomendaciones acerca de asuntos relacionados con la gramática, ortografía y vocabulario del idioma.

El lema del CÚG es “Estetz Talossan, Parletz Talossan” (Sé talosano, habla talosano).

El comité CÚG es una organización miembro fundador de la Asociación de las Organizaciones del Idioma Talosano (o ATLO). Información detallada sobre el idioma se encuentra disponible en Talossan.com, un sitio web mantenido por ATLO.

 

La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG; het comité voor het gebruik van de Talossaanse taal) werd opgericht op 14 november 1983 door Robert Ben Madison (Z.M. koning Robert I van Talossa), bedenker van de taal.

Het comité is een onafhankelijke groep waarvan het doel is het gebruik van de Talossaanse taal te stimuleren, evenals het opstellen van goede stijlregels en het promoten van de studie van de Talossaanse literatuur en de productie van werken in het Talossaans. Regelmatig brengt de CÚG aanbevelingen uit over taalkwesties (grammatica, orthografie en woordenschat).

Het motto van de CÚG is “Estetz Talossan, Parletz Talossan” (wees Talossaans, spreek Talossaans).

De CÚG is een van de medeoprichterorganisaties van de vereniging van Talossaanse taalorganisaties. Gedetailleerde informatie over de taal is beschikbaar op Talossan.com, een website onderhouden door deze organisatie.

La Comità per l’Útzil del Glheþ (CÚG; it komitee foar it gebrûk fan de Talossaanske taal) waard oprjochte op 14 novimber 1983 troch Robert Ben Madison (H.M. kening Robert I fan Talossa), betinker fan de taal.

It komitee is in ûnôfhinklike groep wêrfan it doel is it gebrûk fan de Talossaanske taal te stimulearje, lykas it opstelle fan goede stylrigels en it befoarderjen fan de stúdzje fan de Talossaanske literatuer en de produksje fan wurkje yn it Talossaansk. Regelmjittich bringt de CÚG oanbefellingen út oer taalkwestjes (grammatika, ortografy en wurdskat).

It motto fan de CÚG is “Estetz Talossan, Parletz Talossan” (wees Talossaansk, sprek Talossaansk).

De CÚG is ien fan de meioprjochterorganisaasjes fan de feriening fan Talossaanske taalorganisaasjes. Detaillearre ynformaasje oer de taal is beskikber op Talossan.com, in webstee ûnderhâlden troch dizze organisaasje.